Privaatsuspoliitika veebisait

Privaatsuse ja isikuandmete kaitse

T

onystam on võtnud endale kohustuse kaitsta teie privaatsust ja isikuandmeid. Tonystam pakub teie privaatsusele ja isikuandmetele kõrgetasemelist kaitset ning töötleb teie isikuandmeid kooskõlas kehtiva seadusandluse ja käesoleva privaatsuspoliitikaga. “isikuandmed” kujutavad endast igasugust teavet tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. Käesolev privaatsuspoliitika pakub üldist teavet selle kohta, kuidas Tonystam töötleb teie isikuandmeid, mis on seotud veebisaidiga www.Tonystam.com või mis tahes selle alamsaitidega (edaspidi ühiselt “Sait”).
Sait, Tonystami’ tooted või teenused võivad sisaldada linke teiste ettevõtete’ veebisaitidele ja teenustele, millel on oma privaatsuspoliitikad, ja/või teie seadmesse installitud kolmandate isikute teenused võivad lubada juurdepääsu teie seadmes olevale teabele. Tonystam soovitab teil tähelepanelikult lugeda nende kolmandate isikute privaatsuspoliitikaid. Tonystam ei vastuta nende kolmandate isikute teenusepakkujate’ privaatsustavade või sisude eest.
Saiti kasutades ja/või Tonystamile isikuandmeid esitades mõistate ja nõustute, et teie isikuandmeid võidakse töödelda käesoleva privaatsuspoliitika kohaselt. Kui te käesoleva privaatsuspoliitikaga ei nõustu, soovitab Tonystam teil Saiti mitte kasutada ja Tonystamile mitte mingeid isikuandmeid esitada.

1. Isikuandmete haldaja

Teie isikuandmeid haldab Tonystam Corporation: kohalike riigipõhiste Tonystami veebisaitide puhul koos kohaliku Tonystami tütarettevõttega (ühiselt “Tonystam”). Andmehalduri saate kätte aadressilt:

Männimäe
Pudisoo küla
74626 Harjumaa
Estonia

2. Isikuandmete töötlemise eesmärk ja töötlemise õiguslikud alused

Kui kasutate Saiti, võidakse koguda ja töödelda teatud isikuandmeid, mis võivad olla teiega seotud.
Selliseid isikuandmeid võidakse kasutada järgmistel eesmärkidel, kui see on vajalik Tonystami’ õigustatud huvides seoses (üks või mitu, mis võivad kehtida üheaegselt):

• Saidi ning Tonystami toodete ja teenuste hoolduse ja arendusega;
• turunduse ja kommunikatsiooni eesmärkidega, näiteks turundusuuringute läbiviimiseks, otseturunduse, automatiseeritud turunduse jaoks, teie teavitamiseks uutest funktsioonidest, uutest toodetest või väljalasetest ja erikampaaniatest;
• toodete ja teenuste pakkumisega, näiteks teie ja Tonystami vahelise lepingu täitmiseks, Tonystami toodete ja teenuste funktsionaalsuse ja ohutuse tagamiseks, teie identifitseerimiseks, võimalike väärkasutuste vältimiseks ja uurimiseks, ning
• statistiliste ja analüütiliste eesmärkidega.
Kui suhtlete meiega Saidi kaudu ja/või registreerute Saidi kasutajaks (vajaduse korral), võib Tonystam mõningatel juhtudel töödelda teie isikuandmeid ka siis, kui selline töötlemine on vajalik teie ja Tonystami vahelise lepingu täitmiseks, ettevalmistavate meetmete jaoks seoses lepinguga või mõningatel juhtudel teie nõusolekul.

Kui Tonystam töötleb teie isikuandmeid teie nõusolekul, on teil õigus igal ajal ja tasuta tagasi võtta nõusolek, mille olete Tonystamile teie isikuandmete töötlemiseks andnud. Kuid võtke teadmiseks, et sellise tagasivõtmisega võite kaotada võimaluse kasutada kõiki Saidi funktsioone või muid tooteid või teenuseid, mida Tonystam teile pakub, sest mõningad teie nõusolekule tuginevad andmetöötlustegevused võivad olla nende funktsioonide, toodete või teenuste lahutamatu osa.

3. Kogutud isikuandmed

NormalmenteIsikuandmeid kogutakse harilikult siis, kui te kasutate Saiti, registreerute Tonystami’ toodetesse ja teenustesse või suhtlete Tonystamiga muul viisil. Isikuandmete hulka võivad muu hulgas kuuluda juurdepääsukorrad, veebisaidid, millelt olete linkinud, lingid, mida kasutate, leheküljed, mida külastate, sisu, mida vaatate, ja muu käitumisteave, mida Tonystam saab teie brauseri kaudu.
Veel võib Tonystam küsida teilt muud laadi teavet, näiteks teie nime, meiliaadressi, postiaadressi, kasutajanimesid ja paroole, nõusolekut, tagasisidet, vanust, sugu ja muid mittetundlikke andmeid. Tonystam tahab rõhutada, et teatud mitteidentifitseeritavatest isikuandmetest võivad saada identifitseeritavad, kui annate Tonystamile oma isikuandmeid.

4. Seaduslikud andmeallikad

Isikuandmeid kogutakse järgmistest allikatest:
• info, mida olete ise andnud või mida on andnud teie tegevus Saidil või kontakteerumine Tonystamiga muul viisil;
• Tonystami’ alltöövõtjad seoses teenuste pakkumisega Saidi kaudu. • Avalikult kättesaadavad allikad

5. Andmete seaduslik avaldamine ja edastamine väljaspool EL-i ja EMP-d

TonystamTonystam võib avaldada isikuandmeid oma kontserni ettevõtetele ka väljaspool Euroopa Liitu (“EL”) või väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (“EMP”) kooskõlas vastavate Tonystami üksustega sõlmitud lepinguga, mis sisaldab Euroopa komisjoni’ lepingu tüüptingimusi piisava andmekaitsekorra tagamiseks. Serverisse salvestatud isikuandmeid ei edastata väljapoole EL-i ja EMP-d.
Tonystam võib avaldada teie isikuandmeid volitatud kolmandatele isikutele, kes töötlevad isikuandmeid Tonystami nimel käesolevas privaatsuspoliitikas märgitud eesmärkidel. Sellised volitatud kolmandad isikud võivad töödelda teie isikuandmeid ka väljaspool EL-i või EMP-d kooskõlas Tonystami ja selliste volitatud kolmandate isikute vahel sõlmitud lepinguga, mis sisaldab Euroopa komisjoni’ lepingu tüüptingimusi piisava andmekaitsekorra tagamiseks.
Lisaks võib Tonystam teostada turundus- ja muud kommunikatsiooni koos Tonystami partneritega ning seoses sellega võib Tonystam kombineerida informatsiooni, mida Tonystam on kogunud teie kohta, informatsiooniga, mida Tonystami partnerid on kogunud teie kohta, et nt vältida tarbetut suhtlust ja kohandada Tonystami sõnumit teie jaoks.
Juhul, kui Tonystam müüb, ostab, ühendab või teeb muid ümberkorraldusi, võib sellega kaasneda isikuandmete avaldamine nt võimalikele või tegelikele ostjatele ja nende nõunikele.
Lisaks ülaltoodule võib Tonystam olla kohustatud avaldama teie isikuandmeid ametiasutustele. Samuti võib Tonystam avaldada või muul viisil töödelda teie isikuandmeid kooskõlas kehtivate õigusaktidega oma seaduslike huvide kaitseks.

6. Andmeturbe ja andmete salvestamise põhimõtted

Isikuandmeid salvestatakse peamiselt elektrooniliselt. Isikuandmeid hoitakse lukustatud, piiratud sissepääsuga, ning osaleja kasutajatunnuse ja parooliga kaitstud ruumides. Kõiki isikuandmete füüsilisi koopiaid, kui neid on, hoitakse lukustatud ruumides. Ainult isikutel, kellel on kohustustest tulenevalt vaja isikuandmeid töödelda, on juurdepääs registrisse salvestatud teabele ja õigus seda töödelda.
Tonystam säilitab teie isikuandmeid nii kaua kui ülalnimetatud eesmärkidel vaja või kui kehtivad seadused nõuavad. Kui selliseid nõudeid enam pole, siis teie isikuandmed kustutatakse või muudetakse sellisel viisil anonüümseks, et neid ei saa enam teiega seostada.

7. Automatiseeritud otsusetegemine

Isikuandmeid ei kasutata automatiseeritud otsusetegemiseks, millel on teie jaoks õiguslikud või muud sellised tagajärjed.

8. Kasutaja’ õigused

Juurdepääsuõigus. Teil on õigus kontrollida oma isikuandmeid ja saada isikuandmete kirjalik koopia. Kontrollimine on tasuta.
Andmete liikuvuse õigus. Kui Tonystam töötleb teie isikuandmeid teie nõusolekul või teie ja Tonystami vahel sõlmitud lepingu järgselt, on teil õigus saada oma isikuandmeid, mis te olete Tonystamile andnud, struktureeritud, üldkasutataval ja masinloetaval kujul ning tehnilise teostatavuse korral on teil õigus anda need andmed üle teisele haldajale ilma Tonystami-poolse takistuseta.
Õigus esitada vastuväiteid. Teil on õigus igal ajal esitada vastuväiteid teie andmete töötlemisele otseturunduse eesmärkidel.
Õigus nõuda parandamist, kustutamist või piiramist. Teil on õigus lasta Tonystamil parandada või kustutada teie isikuandmeid, kui need on aegunud, ebaolulised, valed, puudulikud, muud moodi ebatäpsed või muul õiguslikult aktsepteeritaval põhjusel. Samuti on teil õigus nõuda teie andmete töötlemise piiramist.
Ametlik kaebus. Kuigi Tonystam loodab lahendada igasugused probleemid, mis teil võivad tekkida seoses sellega, kuidas Tonystam teie isikuandmeid töötleb, on teil ka õigus pöörduda ametliku kaebusega oma riigi andmekaitse järelevalveasutuse poole.
Kui soovite oma õigusi kasutada, palume esitada kirjalik taotlus jaotises 11 märgitud aadressil.

9. Küpsiste kasutamine

Küpsis on harilikult väike andmeühik, mis saadetakse veebilehelt teie arvutiseadmesse ja salvestatakse teie veebibrauseris, kui te sirvite veebilehte. Kui te sirvite sedasama veebisaiti uuesti, võib veebileht küpsisesse salvestatud andmed välja otsida, et leida märke teie varasemast tegevusest. Täiendava teabe saamiseks nende tehnoloogiate töö kohta lugege näiteks lehte http://www.allaboutcookies.org.
Aeg-ajalt võidakse küpsisefail panna teie arvutisse selleks, et muuta see Sait ja/või Tonystami’ teenused teie jaoks tõhusamaks. Enamik brausereid on seadistatud küpsiseid aktsepteerima. Võite igasugustest küpsistes keeldumiseks seadeid muuta või määrata, millal võib küpsist saata.
Käesolev privaatsuspoliitika täpsustab, kuidas Tonystam kasutab küpsiseid ja küpsisetaolisi faile ja tehnoloogiaid sellel Saidil. Kui külastate Saiti ja teie brauseri seaded aktsepteerivad küpsiseid, loeb Tonystam seda selgesõnaliseks nõustumiseks, et Tonystam’ kasutab küpsiseid.
Küpsiste kasutamise eesmärk
Teatud küpsiste kasutamine on vajalik Saidi põhifunktsioonide kasutamiseks. Need küpsised on Saidi töös olulised ja mõeldud selleks, et saaksite Saiti külastades meeldiva kogemuse.
Tonystam võib küpsiseid kasutada ka teile paremate teenuste ja toodete pakkumiseks. Need küpsised on nt saidi parendamiseks, isikupärastamiseks ja reklaamimiseks. Teie vaatekohast tähendab see, et Sait võib meelde jätta nt teie valitud keele ja riigi. Samuti teostab Tonystam analüütilist profileerimist, et kindlaks teha nt seda, mis on kasutajate hulgas populaarne. Tonystam teeb kindlaks, kus Saidi sisu vaadatakse, et kasutajad saaksid Saidist võimalikult parema kogemuse. Samuti loendab Tonystam klõpsamisi pluginatele “Like” ja “Tweet” ning jälgib, millist Saidi sisu on jagatud või millele on viidatud. Need küpsised aitavad muuta Saiti isikupäraseks, näiteks näidates teile suunatud plakateid ja soovitusi.
Samuti vaatab Tonystam, milliseid viiteid kasutatakse Saidile pääsemiseks, et hinnata Tonystami’ kampaaniate ja esitluste tõhusust. Tonystam kasutab neid küpsiseid Tonystami reklaamkuulutuste teenindamiseks.
Teabe talletamise aeg sõltub kasutatava küpsise tüübist. Seansiküpsised aeguvad, kui brauser suletakse, sellal kui püsiküpsistel on tüüpilised aegumistähtajad kahest kuust paari aastani.

10. Veebisaidi analüüs ja külastajateave

Sait kasutab veebianalüüsi teenust, mida pakub näiteks Google, Inc (“Google”). Google'i veebianalüüsiteenuse avalduse lugemiseks klõpsake siia: http://www.google.com/analytics/terms/gb.php. Saiti kasutades nõustute, et Google töötleb teid puudutavaid andmeid ülalolevas avalduses sätestatud viisil ja eesmärkidel.
Kui te Saiti külastate, võivad kolmandad isikud, näiteks reklaamijad, reklaamivõrgud ja jälgimisteenuste pakkujad võivad saata teie seadmesse küpsiseid näiteks selleks, et pakkuda teile sihitud reklaami või koostada statistikat Saidi külastajate arvu kohta. Kuna teie brauser peab nõutama neid reklaamkuulutusi kolmandate isikute’ serveritest, võivad need kolmandad isikud vaadata, muuta või seada oma küpsiseid nii, nagu oleksite tahtnud minna mingile veebilehele otse nende kolmandate isikute’ veebilehelt.
Sait kasutab suhtlusvõrgupluginaid näiteks nuppu “Like”, mida pakub suhtlusvõrk facebook.com. Suhtlusvõrgupluginate sisu Saidil on pärit otse sellistest suhtlusvõrkudest. Kui olete Saiti külastades sisse logitud mingisse suhtlusvõrku, loob teie brauser suhtlusvõrgu’ serveritega otseühenduse. Kui olete Saiti külastades suhtlusvõrgust välja logitud, saadab teie brauser suhtlusvõrgule vähem infot. Saidil olevad suhtlusvõrgupluginad alluvad privaatsustingimustele ja muudele vastavate suhtlusvõrgulehtede tingimustele. Teavet, mida suhtlusvõrgud koguvad, ei avaldata Tonystamile ilma selgesõnalise nõusolekuta.

11. Muudatused käesolevas privaatsuspoliitikas

Võtke teadmiseks, et Tonystam võib seda privaatsuspoliitikat aeg-ajalt muuta. Mingi olulise või ebasoodsa muudatuse korral aga postitab Tonystam teate nende muudatuste kohta nii käesoleva privaatsuspoliitika algusse kui ka Saidi’ avalehele. Tonystam soovitab seda privaatsuspoliitikat aeg-ajalt vaadata, et muudatusteks teadlikuks saada.
Kui teil on täiendavaid küsimusi, võtke julgesti meiega ühendust meie klienditeeninduse kaudu või kirjutades meile aadressil:

info@tonystam.com